Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Reklamační řád

 1. Všeobecná ustanovení

Ke každému zboží zakoupenému u firmy EFOS Czech s.r.o. je přikládána faktura, která slouží zároveň jako záruční list. Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem společnosti EFOS Czech s.r.o. a potvrzuje, že byl s nimi seznámen.

 

 1. Záruční podmínky

Firma EFOS Czech s.r.o. se zavazuje, že dodané zboží bude po stanovenou dobu záruky způsobilé pro použití k danému účelu. Délka této záruky je uvedena na faktuře u každé položky.

 

 1. Záruka se nevztahuje:

 • vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba,

 • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN,

 • na vady vzniklé špatnou a neodbornou obsluhou (instalací),

 • použitím nesprávného (nelegálního) programového vybavení, nebo nesprávného spotřebního materiálu (škody způsobené počítačovými viry),

 • na spotřební materiál (tiskové hlavy, pásky, tonery, použité fotoválce, scanovací hlavy, baterie, atd.), jehož doba životnosti je dána charakterem zboží,

 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí,

 • na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození,

 • při porušení identifikačních štítků, štítků s výrobními čísly a protiprachových pásků (HDD, FDD, CD-ROM aj.),

 • poškozením zboží při přepravě (v případě okamžitého NEsepsání zápisu o škodě s přepravcem).
   

 1. Uplatnění reklamací

Kupující doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu provozovny prodávajícího, tj. EFOS Czech s.r.o., České Vrbné 1929, 37011 České Budějovice. Reklamovaný produkt musí být doplněn o kopii faktury a přesný popis závady. Za případnou ztrátu a poškození dat nenese prodávající odpovědnost, proto doporučujeme si je zálohovat.

 

 1. Vyřízení reklamací

Prodávající se zavazuje o co nejrychlejší vyřízení reklamací opravou nebo výměnnou chybného zboží. Maximální doba pro vyřízení reklamace je třicet dnů. Záruka se prodlužuje o dobu reklamace. Vyřízené reklamace budou kupujícímu zasílány přepravní službou nebo uschovány v provozovně prodávajícího dle dohody.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.